Players who have played this season


Saurabh Jindal

Rahul Kohli

Akshit Gulati

Saurabh Arora

Raghav Khurana

Jaspreet Singh

Hitesh Nagpal

Rahul Goel

Vikhyat Bhambri