Players who have played this season


Mubasher Hassan Bhatti

Asad Bokhari

Usman Ali Lali

Abbas Raza Khan

Hikmat Ullah Khan

Abdul Rehman Tahir

Rehmat Khan

Umer Shahjahan Dogar

Noor Dastgir