Players who have played this season


Shibu James

Deepak Nicholas

Ahmed Hashim

Karthik Subramaniam

Pratap Bose

Rakesh Kumar

Ricky Khosla

Piyush Jhunjunwala